Construxercise! предлагает студентам и преподавателям русского языка как иностранного более 150 упражнений, которые значительно улучшают навыки говорения и письма. В упражнениях отрабатываются стратегические группы русских конструкций (частотных моделей построения предложений и фраз), которые организуют текст и помогают достичь складности речи на уровне носителей языка.
Construxercise! tilbyr studenter og lærere i russisk som fremmedspråk over 150 øvelser som betydelig forbedrer tale- og skriveferdighetene. Øvelsene retter seg mot de strategiske gruppene av russiske konstruksjoner (frekvente mønstre for å lage setninger og fraser) som er avgjørende når det gjelder oppbygning av setninger og tekster, og bidrar til å oppnå flytende tale på morsmålsnivå.
Construxercise! offers learners and teachers of Russian over 150 exercises that significantly strengthen text production skills. The exercises target strategic sets of Russian constructions (prominent patterns of sentence and phrase structures) that organize the flow of speech and help to achieve native-like fluency in speaking and writing.